Tid til forandring og en ny retning

Det er der mange gode grunde til. 

Tiden er til forandring! For ellers må Furesø se frem til væsentlige besparelser på en række kerneområder. Det er bydende nødvendigt at få nedbragt sygefravær, en bedre rekruttering af medarbejdere, forbedre arbejdsmiljøet og heraf afledt – mere tid og kvalitet af ydelse på skolerne, ældreplejen og plejehjemmene. 

Og så skal vi gøre noget ved støjen og forureningen af vores søer og natur.

Vi bliver nødt til at tage fat og ansvar – vi skal have reduceret omkostningerne til forvaltning, jobcenteret, teknik og park og fjerne bureaukratiet, antallet af ledere og reducer de administrative funktioner for at kunne allokere flere midler til skolerne, ældreplejen og plejehjemmene. 

For Liberal Alliance er det eneste ansvarlige og anstændige at hjælpe varme hænder gennem en væsentlig forenkling af deres arbejdsdag og en langt større grad af personlig frihed. Samtidig skylder vi skatteborgerne at forvalte deres penge med størst mulig respekt for, hvor de kommer fra, og den indsats det kræver at tjene dem.

Furesø blev i forbindelse med sammenlægningen kompenseres for gælden, der blev opgjort til 2 mia. kr. og hvor Furesø blev kompenseret med 1,9 mia. kr. Farum

borgerne betalte 2,3 procent mere i skat og 7 promille mere i grundskyld og desuden fik vi et særtilskud ca. 50 mio. kr. (i 2007 priser) hvert år til afvikling af gælden. grad af personlig frihed. Samtidig skylder vi skatteborgerne at forvalte deres penge med størst mulig respekt for, hvor de kommer fra, og den indsats det kræver at tjene dem.

MEN Furesø har fortsat en stor samlet gæld opgjort i 2018 på ca. 2.400.000.000 mia. kr.  så afviklingen af gælden er ikke sket. Det betyder, at alle borgere inklusive nyfødte har en gæld på mere end 60.000 kr. Sammenlignet med vores nabokommuner er deres gæld mindre end 20.000 kr. for hver borger.

En vanskelig periode er foran os

Med andre ord står Furesø overfor en vanskelig periode mange år frem og har ikke midler til at forbedre vores skoler, ældrecentre og idrætscentre og alt det andet, som kommunen har ansvaret for, når gælden skal afvikles nu med 120 mio. kr. om året.

Hvor skal vi tage fat? Hvilke lavthængende frugter kan vi pege på, hvis vi ikke peger på de mere komplekse, der også skal til som digitalisering af visitationen, eller forenkling af processen for at opnå hjælpemidler, eller en forenkling af processen for at få hjælp til børn med særlige behov?

Prøv selv at undersøge, hvor mange gange ordet ”gratis” tilbud dukker op på Furesø kommunes hjemmeside – 284 gange helt præcist - og selvfølgelig er ikke alle gratis tilbud spild af penge, men kommunen har mange gratis aktiviteter, som kan diskuteres, fx

 • Gratis ophold på et rygeophold formentlig for at stoppe med at ryge
 • Deltag gratis på en klimadag
 • Gratis hjælp og rådgivning omkring skilsmisse
 • Gratis rådgivning om byggeri og projekter
 • Gratis diætvejledning
 • Gratis reparation af ting, som er gået i stykker
 • Gratis undervisning af modersmål for elever med andet modersmål end dansk
 • Gratis rådgivning om el-cykler
 • Gratis kurser for iværksættere
 • Gratis bingo for erhvervslivet
 •  

Er disse tilbud vigtigere end en velfungerende skole? En velfungerende ældrepleje? En velfungerende visitation mhp. hjælpemidler? Fungerende hurtig afklaring til understøttelse af børns udvikling?

Det er selvfølgelig kun et udpluk af de mange gratis tilbud. Hvor meget mon disse gratis tilbud koster – også i lønninger til kommunens administrative personale?

I forhold til det vedtagne budget har LA Furesø en række forslag til at ændre retning og få en anden prioritering. Afviklingen af gælden er en realitet, og den vil fortsætte helt frem til 2040. En stor regning til vores børn!

 

Flere penge

På udgiftssiden foreslår vi, at omkostningerne øges på følgende områder;

Den igangsatte takststigning på FFO rulles tilbage. Det er ikke tidspunktet, at børnefamilierne yderligere skal straffes, eller at forældre skal vælge et skoletilbud, som de mener ikke vil give deres barn den bedste understøttelse, fordi deres økonomi pludselig ikke kan bære udgiften hertil. Liberal Alliance skønner, at det vil koste ca. 2. mio. kr.

Skolerne har brug for et fokus på begavede børn, så disse børn ikke skal skifte skole og forlade deres venner af faglige årsager midt i skoleforløbet. Vi skønner, at det vil koste ca. 5. mio. kr.

Erhvervslivet – store som små - er pålagt en dækningsafgift. Det vanskeliggør specielt de mindre virksomheders konkurrenceevne. I øvrigt er Furesø en af de få kommuner, som opretholder dækningsafgiften. Omkostningen udgør ca. 10 mio. kr.

Forbedring af forholdene indenfor ældrepleje og plejehjem er akutte – den seneste historie fra Lillevang fortæller alt. Der skal straks afsættes midler til personale og hjælpefunktioner. LA Furesø kender ikke til omfanget, men som udgangspunkt afsættes 5. mio. kr.

Endelig skal vi have afklaret anvendelsen af Widex grunden – nu har det været uafklaret i snart 10 år. Furesø mangler i høj grad pladser til ældre – om det så er plejehjemspladser eller ældreboliger, vil det være en mulighed at bruge Widex grunden. Her står allerede flere private aktører klar til at få igangsat arbejdet. Det er en mindre omkostning, så vi har afsat 0,5 mio. til afklaringsarbejdet.

 

På udgiftssiden afsættes hermed i alt ekstra ca. 22 mio. kr.

 

Færre penge

På indtægtssiden har vi en række områder, som skal bidrage, og som tager udgangspunkt i en mindre kommuneadministration, der modsat de sidste mange år sætter borgeren i centrum. Borgerne skal i langt større omfang kunne vælge præmisserne for deres eget liv og virke. Sammenlignes Furesø med de mest effektive kommuner som fx Vejle og Frederiksberg er der mange millioner at gøre godt med.

Vi starter med de mange unødvendige gratis tilbud. Det er næsten umuligt at opgøre, hvad de koster, men fjernelse af dels administrativt personale og omkostningen til gennemførelsen skønnes til let at kunne udgøre 10 procent af administrationen. Fjernes disse og gerne gennem naturlig afgang, kan omkostningen reduceres med 30-40 mio. per år. Jf. Cepos har Furesø en meromkostning på mere end 280.000.000 mio. kr. sammenlignet med Vejle. Det svarer til en nedsættelse af kommuneskatten med 2,9 %, men det er en hel anden historie – så der er nok at tage fat på.

Furesø kommune er karakteriseret ved meget lidt udlicitering af opgaver. Øges disse til samme omfang som nabokommunerne, skønnes der at være et besparelsespotentiale på 5 mio. kr.

Antallet af arbejdsløse i Furesø er meget lavt (2,3 procent). Det giver mulighed for at størrelsen af jobcentret kan reduceres. Erhvervslivet skriger efter arbejdskraft og de mange dygtige medarbejdere med stor indsigt i erhvervslivet er jo netop hvad der mangler i Furesøs mange virksomheder. Hertil afvikling af en række opgaver som ikke hører til kerneopgaverne. En reduktion af omkostningerne på fx 10 mio. kr. er ikke urealistisk og kan gennemføres hurtigt.

Kommunens medarbejdere er dygtige og med stor kompetence. Det foreslås derfor, at den nye indførte borgerrådgivning nedlægges, og kontakten mellem borger og kommunen igen varetages af kommunens personale. Her ligger en mindre besparelse svarende til ca. 0,7 mio.

 

På indtægtsiden findes 40-50 mio. kr.

Den samlede reduktion af omkostninger i Furesø udgør 40-50 mio. kr. Det betyder, at der er et overskud på mindst 20 mio. kr. Overskuddet bruges til en hurtigere afvikling af gælden og undgå optagelse af nye lån.

 

Yderligere tiltag

LA Furesø har som mål at fastholde den nuværende skatteprocent i erkendelsen af, at der vil komme en række nye omkostninger og udfordringer inden for håndtering af spildevand og klimatiltag og infrastruktur i form af udbedring af veje og fortove. Så ingen reduktion af skatten i Furesø – desværre!

På et par områder vurderes det, at der skal tilføres yderligere midler. En kommune som Furesø kan ikke være bekendt at udlede udrenset vand i søerne omkring os. Her kan der være behov for en hurtig igangsætning af investeringer, som mindsker og allerhelst fjerner forureningen af vores søer og omgivelser.

Desuden er støj et meget stort problem for mere end 4.000 borgere i Værløse og Farum. Flere partier har arbejdet på at få stillet midler til rådighed via Folketinget. Det anses dog for at være mindre realistisk, da midlerne er begrænsede og der er områder, hvor støjgenerne er betydeligt værre end Furesø. Hertil kommer de mange forslag, der dog er alle tager lang tid og koster rigtig mange penge.

LA Furesø foreslår derfor, at der igangsættes et arbejde i 2022, der skal mindske støjen mest mulig for de fleste borgere. I praksis er det støjafskærmning af motorvejen gennem Værløse og Farum, der hvor den store støjvold ikke er tilstrækkelig. Vejdirektoratet skal selvfølgelig involveres, men LA Furesø har forudsat, at Furesø selv betaler. 

LA Furesø foreslår, at der anvendes 50 mio. kr. til et støjværn – her og nu og til at dække de værste områder, i alt ca. 5 km. Er der behov for mere, må investeringen justeres. LA foreslår et øremærket lån, der tilbagebetales over 10 år, og som indgår i kommunens budget. Vejdirektoratet skal selvfølgelig involveres, men LA Furesø har forudsat at Furesø selv betaler. 

Og så er en række øvrige kerneområder som har stor betydning for borgerne – fortove og veje er mange steder slidte – så det er nok at gå i gang med.

 

Lad os koncentrere os om kerneområderne – det kan vi sagtens bruge alle vore skattepenge på.

Arne Rask, formand LA Furesø

Del på Facebook